Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest Skin Trust Magdalena Bielec, NIP 499-067-25-09, REGON 380464720, ul. Małopolska 15/2, 75-393 Koszalin.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów sklepu Skin Trust, którzy mają zarejestrowane konto w sklepie.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty wymieniane są na stały rabat procentowy zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest nagrodzenie stałych Klientów.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie www.skintrust.plz miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu, zniżki mogą zostać wymienione na kosmetyki w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie zniżki zostają anulowane. 

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość otrzymania stałego rabatu procentowego zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Organizator – Magdalena Bielec, zwana dalej przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Skin Trust Magdalena Bielec, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 499-067-25-09, REGON 380464720, Małopolska 15/2, 75-393 Koszalin
 4. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy- formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.skintrust.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie. 
 6. Uczestnik programu- Klient, który zarejestruje się w sklepie, dokona zamówienia w Skin Trust i opłaci je.
 7. Zniżki za punkty- w zamian za zebrane punkty Klient będzie otrzymywał stałą zniżkę procentową na zakupy w sklepie. Zniżki przyznawane są w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie www.skintrust.pl 

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Skin Trust oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą wypełnienia formularza online na stronie www.skintrust.pl Klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: Za każde wydane 1 zł w Skin Trust, klient otrzymuje 1 pkt.
 2. Progi punktowe do otrzymania stałego rabatu procentowego 
 • Wydane 150zł = 150 pkt = 2% stałego rabatu
 • Wydane 350zł = 350 pkt = 3% stałego rabatu
 • Wydane 600zł = 600 pkt = 4% stałego rabatu
 • Wydane 900zł = 900 pkt = 5% stałego rabatu
 • Wydane 1200zł = 1200 pkt = 6% stałego rabatu
 • Wydane 1500zł = 1500 pkt = 7% stałego rabatu
 • Wydane 1800zł = 1800 pkt = 8% stałego rabatu
 • Wydane 2250zł = 2250 pkt = 9% stałego rabatu
 • Wydane 2500zł = 2500 pkt = 10% stałego rabatu
 1. Punkty przyznawane są  od momentu zarejestrowania się w sklepie i złożenia oraz opłacenia zamówienia.
 2. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie na koncie Klienta. 
 3. Wymiana punktów na stały rabat procentowy odbywa się automatycznie. 
 4. Rabat nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami. Pod uwagę brana jest największa zniżka.

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 1. Punkty zgromadzone na koncie Klienta automatycznie wymieniają się na procentowy rabat. Progi punktowe znajdują się na stronie internetowej www.skintrust.pl Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progów zniżkowych oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł wykorzystać punktów w poprzednim brzmieniu. 
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 4. Uczestnik automatycznie, po osiągnięciu wymaganego progu punktowego, otrzymuje rabat procentowy na zakupy w Skin Trust.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania nagrody. 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres firmy Skin Trust, ul. Małopolska 15/2, 75-393 Koszalin lub adres mailowy sklepu sklep@skintrust.pl stosowną informację. 
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres firmy Skin Trust lub mailowo na adres: sklep@skintrust.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Skin Trust Magdalena Bielec, NIP 499-067-25-09, REGON 380464720, ul. Małopolska 15/2, 75-393 Koszalin.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@skintrust.pl. 
 6. Dane będą udostępnione następującym podmiotom: Magdalena Bielec - właściciel Skin Trust i organizator Programu. Shoper - platforma sklepu.
 7. Dane będą przetwarzana przez cały okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

§9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika. 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.skintrust.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 3. W wypadku konfliktu strony zobowiązują się do rozwiązania problemu polubownie na drodze mediacji bez udziału sądu. 
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl